ด่วนที่สุด!!! ขอให้นิสิตชั้นปีที่ 1 วิทยาเขตบางเขนทุกคน เข้ารับฟังการประชุมชี้แจงวิชา 01200101 การคิดเชิงนวัตกรรม ตามหมู่วิชาเท่านั้นค่ะ